א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
אבהות paternalism - אבחון עיסוקים job diagnostic - אגב עבודה on the job - אגב שירות in service - אגירת עבודה labor hoarding - אגרסיה aggressiveness - אדם אדם man to man - אובדן כושר עבודה loss of working capacity - אובדן מעמד loss of status - אוגדן עיסוקים dictionary of occupational titles - אוטונומיה autonomy - אופטימיזציה של בררה optimisation of selection - אופציה למניות עובדים employees stock option - אוקון okun's law - אוריינטציה orientation - אוריינטציה בין אישית interpersonal orientation - אוריינטציה כלפי עובדים employee orientation - אוריינטצית ערכים מוסריים ethical-moral value orientation - אוריינטצית תוצאות results orientation - אות הוקרה token of honor - אזהרה warning - אזור אדישות zone of indifference - אזיקי זהב golden handcuffs - אחוז כיסוי cover percentage - אחוז לאחוז percent against percent - אחוז מול אחוז - אחרון נכנס ראשון יוצא last in first out - אחרונות recency - אחריות אנכית vertical responsibility - אי קיו i.q - אי-אפליה non discrimination - אי-בהירות ambiguity - אי-ביטחון תעסוקתי occupational uncertainty - אי-הגבלה בזמן unlimited time - אי-הכרה non-recognition - אי-הלימות שכר inappropriate wage - אי-הסתגלות non-adaption - אי-התאמה לתפקיד job unsuitability - אי-יושר inequities - אי-צדק injustice - אי-ציות disobedience - אידיאולוגיה הנהלתית management ideology - איוש manning - איוש יתר overmanning - איוש משרה position manning - איוש עיסוקים occupations manning - איזון זמן time balancing - איחוד מטלות tasks consolidation - איכות חיי עבודה work life quality - אימון training. - אימון באכסדרה vestibule training - אימון בזק blitz training - אימון בסיסי basic training - אימון בעתודה reserve training -
אימון לרגישות sensitivity training - אימון מתלמד coaching - אימון סל basket training - אימפרסונליות impersonality - אינדוקטרינציה indoctrination - אינדיבידואליזם individualism - אינסטינקטים instincts - איסוף נתונים data collection - אירוע case. - אירוע שיווקי marketing case - איש ביניים middleman - איש החברה company man - איש מרכזי central person - איש שטח fieldman - אישיות personality - אישיות, מבחן personality test - אמור והקשב tell and listen - אמור ומכור tell and sell - אמפתיה empathy - אמצעי חיפוש finding aids - אמצעי תימרוץ action device - אמרכל administrator - אמרכלות administration - אנליטיות analytic method - אסטון, קבוצת - אסטרטגיה מואצלת delegated strategy - אספסוף rabble - אספרי דה-קור esprit de corps - אסרטיביות assertiveness - אפוטרופסות guardianship - אפליה discrimination - אפליה אישית personal discrimination - אפליה חיובית positive discrimination - אפליה כלכלית טהורה pure economic discrimination - אפליה מוסדית institutional discrimination - אפליה מתקנת reverse discrimination - אפליה נגדית reverse discrimination - אפליה עקיפה indirect discrimination - אפליה קולקטיבית collective discrimination - אפליית גיל age discrimination - אפליית שכר wage discrimination - אפס ליקויים zero defects - אפקטיוויות ארגונית organizational effectiveness - אפקטיוויות הדרכה training effectiveness - אצילה delegation - אצילת סמכויות delegation of authority - אקלים עבודה work climate - ארגון organization - ארגון לא פורמלי informal organization - ארגון קו line organization - ארגון תיפקודי functional organization - ארטיסט malingerer - ארכיונאי archivist - אשראי credit -