חודש מידות ומשקלות
לועזית: month

1. יחידת זמן טבעית המתקבלת מחלוקת שנה לשניים-עשר חלקים (דומים אך לא שווים) של כשלושים יום
2. בלוח ירחי: פרק הזמן שבו משלים הירח הקפה אחת סביב כדור הארץ, פרק הזמן שבין מולד למולד (ראו: מחזור ירח)