א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
אבטלה unemployment - אבטלה אגררית agricultural unemployment - אבטלה אזורית regional unemployment - אבטלה דפלציונית deflationary unemployment - אבטלה זמנית temporary unemployment - אבטלה חיכוכית frictional unemployment - אבטלה חלקית partial unemployment - אבטלה טכנולוגית technological unemployment - אבטלה כרונית chronic unemployment - אבטלה מבנית structural unemployment - אבטלה מחזורית cyclical unemployment - אבטלה מרצון voluntary unemployment - אבטלה נוקשה hard-core unemployment - אבטלה סטרוקטורלית structural unemployment - אבטלה סמויה hidden unemployment - אבטלה עונתית seasonal unemployment - אבטלה קיינסיאנית Keynesian unemployment - אבטלה קלאסית classical unemployment - אבטלה, ביטוח unemployment insurance - אבטלה, שיעור unemployment rate - אבטלת הון capital unemployment - אבטלת צוואר בקבוק bottleneck unemployment - אגבור synergy - אגודה עותומנית Ottoman society - אגירה hoarding - אגירת עבודה labor hoarding - אגרה charge/fee - אדם כלכלי Homo economicous - אדנות seignorage - אובדן, גורם loss function - אובייקטיביות objectivity - אובייקטיביות, עיקרון objectivity principle - אוגיב ogive - אוונגרד avant-garde - אוטומציה automation - אוטרקיה autarchy - אוכלוסיה הומוגנית homogeneous population - אוכלוסייה population - אוכלוסייה, חוק population law - אוכלוסיית אב parent population - אוכלוסיית מטרה target population - אוליגופול oligopoly - אוליגופול דיפרנציאלי differential oligopoly - אוליגופול טהור pure oligopoly - אוליגופול מייחד differential oligopoly - אוליגופול משוכלל perfect oligopoly - אוליגופסון oligopsony - אומד הפרשים difference estimator - אומדן estimate - אומדן הכנסות estimated revenue - אומדן מרווח interval estimation - אומה מועדפת ביותר most favored nation - אומניבוס, סקר omnibus survey - אומנים, שיטת handicraft system - אוסטרית, אסכולה austrian school - אופ"ק OPEC - אופורטיוניזם opportunism - אופטימום optimum - אופטימיזציה optimization - אופטימליות של פארטו Paretian optimality - אופציה option - אופציית מכר של הנגיד governers put - אוצרות טבע natural capital - אזור האירו Euro area - אזור הסטרלינג sterling area - אזור חופשי free zone - אזור מטבע currency bloc - אזור מטבע אופטימלי optimal currency area - אזור מצוקה depressed area - אזור נמל חופשי free port zone - אזור סחר trade area - אזור סחר אירופי European free trade association - אזור סחר חופשי free trade zone - אזור סטטיסטי statistical area - אזור סקר survey area - אזור פיתוח development area - אזילה depletion - אזילה כלכלית economic depletion - אזילה פיזית Physucal depletion - אזרוח denationalization - אחוז percent / per centum - אחוז שגיאות error percentage - אחוזה manorial system - אחוזי percentile - אחורנות backwardation - אחזקה / תחזוקה maintenance - אחזקה מונעת preventive maintenance - אחזקה ממשלתית government holdings - אטטיזם etatism - אי יציבות instability - אי-אגירה non-hoarding - אי־אפליה non-discrimination - אי-גמישות inelasticity - אי-התאמה supersession - אי-התאמה (2) inadequancy - אי-התחלקות indivisibility - אי-ודאות uncertainty - אי-ודאות לעומת סיכון uncertainty vs. risk - אי-חיסכון dissaving - אי-ייצוגיות דגימה sampling non-representation - אי-יעילות inefficiency - אי-יעילות "איקס" x-inefficiency - אי-יציבות פיננסית financial non-stability - אי-פירעון default - אי-קיום default - אי-שוויון inequality - אי-שיווי משקל disequilibrium - אי-תועלת disutility - איגוד אירופה לסחר חופשי (אאס"ח) European free trade association (EFTA) - איגוד בינלאומי לפיתוח international development association - איגוד בינלאומי לתקשורת international telecommunication union - איגוד לסילוקין clearing union - איגוד מקצועי trade union - איגוד מקצועי אופקי horizontal union - איגוד מקצועי אנכי vertical union - איגוד מקצועי כללי multicraft union - איגוד מקצועי ענפי industrial union - איגוד סחר חופשי של דרום אמריקה Latin-American free trade association - איגוד פחם ופלדה אירופאי European coal and steel community - איגודים unions - איגרת חוב bond - איגרת חוב אופציה option bond - איגרת חוב למוכ"ז bearer bond - איגרת חוב לעומת מניה shares vs. bonds - איגרת חוב ממשלתית government bond - איגרת חוב נושאת תלושים coupon bond - איגרת חוב על-שם registered bond - איגרת חוב צמודה linked bond - איגרת חוב צמותה irredeemable debenture / permanent bond / annuity bond / undated stock / perpetual bond - איגרת חוב רשומה fully registered bond - איגרת חוב רשומה לגבי הקרן בלבד registered coupon bond - איזון equilibrium - איזון דיבידנד dividend equalization - איזון חיצוני external balance - איזון כללי general equilibrium - איזון נאש Nash equilibrium - איזון פנימי internal balance - איזון פנימי-חיצוני internal-external balance - איחוד אופקי horizontal combination - איחוד אירופי Europena union (EU) - איחוד כלכלי economic union - איחוד לאחור backward integration - איחוד לפנים forward integration - איחוד מאזניים balance sheets consolidation - איחוד מוניטרי monetary union - איחוד מוניטרי אירופי European monetary union (EMU) - איחוד מכס customs union - איחוד תשלומים אירופאי European payments union - איחור בחיקוי imitation lag - איחור זמן time lag - איכות quality - איכות הון capital quality - איכות חיים quality of life - איכר farmer - אילוצי תקציב budget constraint - אילוצים constraints - אימפריאליזם imperialism - אימפריאליזם כלכלי economic imperialism - אין-חזור irreversibility - אינדוקציה inductive method - אינדיקטור indicator - אינדיקטור בו-זמני coincident indicator - אינדיקטור היצע כסף money supply indicator - אינדיקטור מחירי בתים house prices indicator - אינדיקטורים כלכליים economic indicators - אינדיקטורים מאחרים lagging indicators - אינדיקטורים מובילים leading indicators - אינדיקטורים מוניטריים monetary indicators - אינדיקטורים מחזוריים cyclical indicators - אינדיקטורים מקדימים leading indicators - אינדיקטורים מקדימים - מאחרים, יחס lead - lag indicators relationship -
אינדקס index - אינטרנציונל The international - אינטרס אישי self itnerest - אינטרפולציה interpolation - אינפלציה inflation - אינפלציה בסיסית core inflation - אינפלציה בעלת שתי ספרות double digit inflation - אינפלציה דוהרת galloping inflation - אינפלציה זוחלת creeping inflation - אינפלציה כבושה Suppressed inflation - אינפלציה מבנית structural inflation - אינפלציה מחזורית cyclical inflation - אינפלציה מיובאת imported inflation - אינפלציה סמויה hidden inflation - אינפלציה של בועות bubbles inflation - אינפלציה של ביקוש demand-pull inflation - אינפלציה של עלויות cost-push inflation - אינפלציה, שיעור rate of inflation - אינפלציית צוואר-בקבוק bottleneck inflation - אינרציה inertia - אינרציה תעשייתית industrial inertia - איסוף נתונים data collecting - איסוף נתונים עקיף indirect data collecting - אירו יורו Euro - אירו-בונדס Eurobonds - אירו-דולר Eurodollar - אירו־קרדיט Eurocredit - אירוע event - אירוע (2) case - אירוע אפשרי סביר reasonably possible event - אירוע בלעדי exclusive event - אירוע בלתי-תלוי independent event - אירוע ודאי certain event - אירוע זר disjoint event - אירוע יסודי basic event - אירוע כלכלי economic event - אירוע מורכב compound event - אירוע ממצה exhaustive event - אירוע מקרי chance event / random event - אירוע משלים complementary event - אירוע נמנע remote event - אירוע פשוט simple event - אירוע קשור related event - אירועים מוציאים זה את זה mutually exclusive events / incompatible events - אישיות טבעית natural person - אישיות משפטית legal person - אישכול clustering - איתות signaling - אלגברה בוליאנית Boolean algebra - אלגוריתם algorithm - אלטרואיזם altruism - אם ורק אם if and only if - אמברגו embargo - אמד לא-מוטה unbiased estimator - אמון trust - אמון הצרכן consumer confidence - אמון עסקי business confidence - אמורטיזציה amortization - אמידה estimating - אמידה סטטיסטית statistical estimating - אמנה convention / treaty - אמנת בזל Basel concordat - אמנת האג Hague treaty - אמנת היציבות והצמיחה stability and growth pact - אמנת מסטריכט treaty of Maastricht - אמנת רומא Rome treaty - אמפירי empirical - אמצאה invention - אמצע mean - אמצע הטווח / אמצע התחום midrange - אמצעי הגנה safegard - אמצעי הגנה (2) hedge - אמצעי חליפין medium of exchange - אמצעי ייצור means of production - אמצעי לתשלומים דחויים standard of deferred payments - אמצעי מדידה standard of measurement - אמצעי מחיה subsistence - אמצעי קיום subsistence theory of wages - אמצעי תשלום circulating medium / means of payments - אמצעי תשלום בינלאומיים foreign exchange (F/X) - אמצעי תשלום בינלאומיים (2) international monetary settlement - אמצעי תשלום, דוח circulating medium statement - אמצעים means - אמצעים (2) facilities - אמצעים הוניים capital resources - אמריקניזציה Americanization - אמת מידה yardstick - אנגל, חוק Engel's law - אנדוגני, משתנה endogenous variable - אנטי-אינפלציונית, מדיניות counter-inflation policy - אנטי-מחזורית, מדיניות counter-cyclical poliyc - אנלוגיה analogy - אנליסט חברתי social analyst - אנרכיזם anarchism - אסדרה regulation - אסדרת יתר over-regulation - אסטרטגיה strategy - אסכולה אוסטרית Austrian school - אסכולה אופטימית optimistic school - אסכולה בנקאית banking school - אסכולה היסטורית גרמנית German historical school - אסכולה חדשה new economics - אסכולה מרג'ינליסטית marginal schol - אסכולה ניאו-קלאסית neo-classical school - אסכולה קיינסיאנית Keynesian school - אסכולה קלאסית classical school - אסכולת מטבע currency school - אסכולת מנצ'סטר Manchester school - אסכולת קיימברידג' Cambridge school - אסכולת שיקגו Chicago school - אסכולת תועלת שולית marginal utility theory - אפליה / הפליה discrimination - אפליית מחירים price discrimination - אפליית שכר wage discrimination - אפקט effect - אפקטיביות effectiveness - אקוויטי equity capital - אקונומטריה econometrics - אקסוגני exogenous - אקסוגני, משתנה exogenous variable - אקסונומיה exonumia - אקסטרפולציה extrapolation - אקסטרפולציה ליניארית linear extrappolation - אקראיות random - אקרדיטיב documentary credit - ארביטרז' arbitrage - ארביטרז' אסדרתי regulatory arbitrage - ארגון אירופאי לשיתוף פעולה כלכלי organization for European economic cooperation (CEEO) - ארגון האומות המאוחדות לפיתוח התעשייה u.n. industrial development organization (UNIDO) - ארגון כלכלי economic organization - ארגון למזון ולחקלאות food and agriculture organization (FAO) - ארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי organization for economic cooperation and development [OECD] - ארגון מדינות אמריקה organization of American states - ארגון מדינות דרום מזרח אסיה association of southeast Asian nations - ארגון מדינות מייצאות נפט (אופ"ק) organization of petroleum exporting countries (OPEC) - ארגון מעסיקים employers association - ארגון סחר בינלאומי international trade organization - ארגון סחר עולמי world trade organization (WTO) - ארגון עבודה בינלאומי international labor organization - ארגון עסקי business organization - ארגון, תורת organization theory - ארגונים לא-ממשלתיים Non-Governental Organization [NGO] - ארוחת חינם free lunch - אריס tenant farmer - אריתמטיקה מדינית political arithmetic - ארץ חייבת debtor nation - ארץ מעוטת פיתוח less developed country - ארץ מתפתחת developing country - ארץ נושה creditor country - ארצות מתועשות מקרוב newly industrializing countries (NIC) - ארצות עניות least developed countries - אשכול clustering - אשכולות, ניתוח cluster analysis - אשלייה fallacy - אשליית כסף money illusion - אשראי credit - אשראי בינלאומי international credit - אשראי במטבע חוץ foreign currency credit - אשראי בנק מרכזי central bank credit - אשראי בנקאי bank credit - אשראי בעתודה stand-by credit - אשראי גומלין reciprocal credit - אשראי דוקומנטרי documentary credit - אשראי טכני credit margin - אשראי לייצוא export credit - אשראי מכוון directed credit - אשראי ממשלתי government credit - אשראי מקומי, התרחבות domestic credit expansion - אתיקה ethics - אתר תעשייתי industrial estate -