א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
אב"ג, שיטת abc method - אובדן loss - אובדן הנחה lost discount - אובדן יחידות lost units - אובדן יחידות בלתי רגיל abnormal lost units - אובדן יחידות רגיל normal lost units - אובדן ערך impairment of value - אובדן שימושיות lost usefulness - אובייקטיוויות objectivity - אוחז כשורה holder in due course - אוכלוסיה הומוגנית homogeneous population - אומדן estimate - אומדן חשבונאי accounting estimate - אופציה למכירת מקרקעין land buying option - אופציה למניות לעובדים empolyees stock option - אורך חיים כלכלי economic life - אורך חיים פיסי physical life - אורך תקופת שימוש length of service - אזילה depletion - אזילה באחוזים percentage deplation - אזילת עלות cost depletion - אחוז גבייה collection percentage - אחוז השלמה percentage of completion - אחוז נצילות ציוד - אחוז פגומים defects percentage - אחוז פגמים ניסבל tolerence percent defective - אחזקת רכב car allowance - אחזקת רשומות records maintenance - אחידות uniformity - אחר מועד over due - אחרון נכנס ראשון יוצא (אנר"י) (last in first out lifo)): - אחריות ביחד ולחוד joint and several liability - אחריות בלתי ניתנת לחלוקה indivisible responsibility - אחריות ישירה liability direct - אחריות מותנית contingent liability - אחריות רואה חשבון accountants respossibility - אחריותיות accountability - אחריותיות לרכוש property accountability - אי דילול, סעיף anti diluation clause - אי הקבלה mismatching - אי וודאות uncertainty - אי חוקיות דיבידנד illegal dividend - אי חוקיות הכנסה illegal income - אי תלות מבקר פנימי controllers independence - אי תלות רואה חשבון auditors independence - אי תשלום non payment - אי-גילוי non-disclosure - אי-התאמה discrepancy - אי-התאמה (2) inadequancy - אי-פרעון, סיכון non payment risk - איבטוח תשלום payment securing] - איגרת חוב bond [Am.] / debenture [Br.] - איגרת חוב אופציה option bond - איגרת חוב בידי הציבור, שיטת bonds-outstanding method - איגרת חוב בכירה senior bond - איגרת חוב בלתי מובטחת unsecured bond - איגרת חוב בניכיון discounted bond - איגרת חוב בניכיון ניכר deep discount bond - איגרת חוב בריבית משתנה variable interest bond - איגרת חוב הכנסה income bond - איגרת חוב זרה foreign bonds - איגרת חוב לא ממשלתית non government bond - איגרת חוב ללא כיסוי naked bond - איגרת חוב ללא ריבית non interest bearing bond - איגרת חוב לפרעון bonds payable - איגרת חוב מובטחת secured bond - איגרת חוב מובטחת בנאמנות collateral trust bond -
איגרת חוב משותפת joint bond - איגרת חוב משתתפת participating bond - איגרת חוב מתואמת adjustment bond - איגרת חוב מתמדת perpetual bond - איגרת חוב נדחית deferred bond - איגרת חוב נטולות assumed bonds - איגרת חוב ניתנת להמרה convertible bond - איגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם callable bond - איגרת חוב נסחרת במטבע חוץ bond dealt in foreign currency - איגרת חוב נערבת guaranteed bond - איגרת חוב נפדית בחלקים instaliment bond - איגרת חוב צמודה למדד bond linked to cost of living index - איגרת חוב צמודה למטבע חוץ bond linked to foreign currency - איגרת חוב שאבדה lost bond - איגרת חוב של חברה corporate bond - איגרת חוב שלא הומרה hung convertible - איגרת חוב, פדיון bond redemption - איזון balancing - איזון (2) breakeven - איזון דיבידנד dividend equalization - איחוד consolidation - איחוד סעיפים consolidation of items - איחוד עניין polling of interests - אימות verificatiom - אימות בדרך השלילה nigative verification - אימות ישיר direct verification - אימות יתרות balances verification - אימות פנימי internal verification - אינדקס index - איסוף נתונים deta collection - איסור פרסום עצמי prohibition of advertising - אירוח entertainment - אירוע חשבונאי accounting event - אירוע מיוחד special event - אירוע מס taxable event - אירוע פנימי internal event - אירוע תלוי contingency - אירוע תלוי לרווח gain contingency - אירוע: event - אירועים ותנאים events and conditions - אירועים לאחר תאריך המאזן post balance sheet events - אישור בדרך השלילה negative assurance - אישור בנק bank confirmation - אישור לפטור ממס tax exemption certificate - אישור מס tax certificate - אישור עסקה approval of transaction - אישור צד שלישי thired party confirmation - אישור רואה חשבון auditor's certificate - אמבטיה גדולה big bath - אמורטיזציה amortization - אמידה אנליטית analytical estimating - אמידת עלות, שיטת estimating cost ststem - אמינות authenticity - אמצעי הפעלה facility - אנר"י ofil - אסמכתא referance - אפס ליקויים, בקרת zero-defects programme - אצווה batch - אקס ex - ארביטראז' מס tax arbitrage - אש"ל בארץ living expenses - אש"ל חוץ living expenses abroad - אש"ל תושבי חוץ foreign residents living expenses - אשגרה consignment - אשראי ספקים suppliers(credit): - אשראי צמוד linked credit - אתיקה מקצועית professional ethics -